תקנון האתר

כללי

אתר בונוטי (להלןהאתר) הינו אתר ברשת האינטרנט, המנהל חנות וירטואלית, ומציע ללקוחותיו מידע ומכירת מוצרים שונים  (להלןהשירותים). האתר הינו בבעלות חברת קליאה מדלנה בעמ .

האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

כל הרוכש שירותים ו/או מתעתד לרכוש ו/או לקבל מידע באמצעות האתר ו/או מי שגולש באתר ומשתתף בפעילות המוצעת באמצעות האתר מצהיר ומתחייב כי קרא את התקנון ומסכים להוראותיו.

הרכישה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה. אנא קרא את התנאים המפורטים להלן בקפידה, שכן, הם מהווים הסכם מחייב בינך לבין קליאה מדלנה .

הנך מתחייב לקרוא הוראות תקנון זה, בטרם תשתתף במכירות. מודגש כי עצם ההשתתפות באיזה מהמכירות תהווה הודעה מוחלטת, סופית ובלתי חוזרת, מצד הלקוח כי קרא הוראות תקנון זה, הבינן והוא מסכים להן.

בכל מקרה של אי התאמה או סתירה בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין. אין ולא יהיה כל תוקף לכל מידע ו/או מצג שיימסר בעניין זה, בכל דרך אחרת, למעט בדרך שינויו המפורש של תקנון זה ופרסומו. 09:00-18:00

בכל הנוגע לקישוריות (“לינקים”) המופיעות באתר לאתרים אחרים,קליאה מדלנה לא תיישא בכל אחריות לתוכנם של אותם אתרים, למידע המתפרסם בהם, או לכל פרט אחר הקשור עמם. קליאה מדלנה לא יהיה אחראי לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם לך כתוצאה מהסתמכות על המידע המופיע בשירותים שתגיע אליהם באמצעות קישוריות מאתר בונוטי .

חרגה החברה מהוראות תקנון זה במקרה או במקרים מסוימים, עפ שיקול דעתה, לא ייצור הדבר תקדים מחייב בכל צורה שהיא, ולא יהיה בכך כדי לחייב את החברה לפעול בדרך דומה בכל מקרה אחר.

מומלץ להשתמש בדפדפן מסוג אקספלורר 6 או גרסה מתקדמת יותר של דפדפן זה, ככל שתהא.

רישומי המחשב של קליאה מדלנה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות ולפרטי הפעולות.

קליאה מדלנה רשאי לשנות את תנאי התקנון מדי פעם בפעם, עפי שיקול דעתו הבלעדי, באמצעות פרסום התקנון המתוקן באתר.

מקום בו מופיעים המושגים הבאים ו/או מושגים דומים באתר, תהא הגדרתם כמפורט להלן:

מחיר מומלץ אומחיר מחירון”- משמע, המחיר המומלץ של המוצר כפי שנמסר עי החברה המציעה. מודגש בזאת כי אין מדובר במחיר השוק.

הלקוח נושא באחריות הבלעדית לבדוק את מחירי השוק של המוצר קודם להגשת ההצעה ו/או ביצוע הרכישה.

מחיר מבצע” –בכל מקום בו יצוין מחיר של מבצע כלשהו ו/או סוג מכירה כלשהי, ו/או מחיר של כל מבצע אחר שיפורסם באתר, משמע מחיר מוזל ביחס למחיר הרגיל, הניתן במסגרת אותם מבצעים ספציפיים ו/או מכירות ספציפיות

תנאי שימוש באתררכישת שירותים וקבלת מידע

ניתן לבצע פעולות שונות באתר אך ורק לשם ביצוע הזמנות, קבלת שירותים ו/או מידע. אין לעשות שימוש באתר זה למטרות אחרות.

כל אדם שהינו מעל גיל 18 שנים וברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הפעילות בישראל (או בעל הרשאה מפורשת מאת בעל כרטיס האשראי), רשאי להגיש הצעות לרכישת שירותים באמצעות האתר.

הזמנתו או הצעתו (להלןהצעה) של הרוכש לקבלת שירותים תתקבלבתנאי שנתמלאו כל התנאים הבאים:

ניתן אישור לביצוע העסקה מחברת האשראי של הרוכש.

המוצרים המבוקשים נמצאים בקו יצור /מלאי/תצוגה.

המען בו יש לספק את השירות נמצא במפת החלוקה של החברה.

הרוכש הינו בעל תא דואר אלקטרוני אישי ברשת האינטרנט, למעט אם העסקה נעשית באמצעות הטלפון.

מדיניות שירותים ומחירים

התמונות המצולמות באתר הינם להמחשה בלבד. כמו כן ישנה אפשרות לסטייה במידות וגוון  המוצרים.

מוצרי עוריש להדגיש כי קשה להמחיש בתמונות מחשב את הצבע המדויק של המוצר/ים ולכן תהיה סטייה בגוון העור ו/או בכל מוצר שמוצג בתמונות.

מוצרי עץבמוצרים שונים מעץ פורמייקה ו/או פורניר טבעי עלולים להיות הבדלים בגוונים ו/או במרקם בין חלקי המוצר השונים ובין מוצרים שונים מאותה סידרה. כמו כן, הימצאות "עיניים" שהן חלק ממרקם העץ לא מהווה פגם.

מגוון השירותים, המחירים (לרבות בגין הוצאות משלוח) ותנאי התשלום באתר זה יכולים להשתנות מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

במקרה שבוצעה הזמנה מערכות ישיבה המוצגים באתר והתברר כי מי מהמוצרים יצאו מייצור ו/ או קו יצור, המוצג באתר תשלח לרוכש הודעה מתאימה באמצעות הדואר האלקטרוני או באמצעות הטלפון. החברה שומרת לעצמה את הזכות להגיש הצעה לרכישת מוצר חלופי בעל אופי ומחיר דומים. אם ייאות לכך הרוכש, יעודכנו פרטי הזמנתו בהתאם. אם לאו, תימחק הזמנתו, וכרטיס האשראי שלו לא יחויב.

תנאי אספקה:

למוצרים שבמלאי זמן אספקה משוער הינו 21 י.ע.

הזמנות עתידיות מועד אספקה משוער הינו בין 90-120 ימי עבודה.

איחור של 35 ימי עבודה לא יחשב כהפרה לחוזה הזמנה.

מועד אספקה הינו משוער יתכנו שינויים עקב עיכובים התלויים בצד גשאינם תלויים בחברתנו.

לקוח מתחייב לקבל מוצרים שהזמין תוך 14 יום מיום הודעה שהמוצרים הגיעו לארץ, במידה ולקוח לא ירצה/ יוכל לקבל את המוצרים שהוזמנו עברו בתוך הזמן הנקוב ו/או מיום הודעה מכל סיבה שהיא יחוייב הלקוח בדמי אחסנה בגובה של 100 לכל שבוע. תשלום דמי אחסנה יהיה תנאי לאספקת המוצרים.

בנוסף לקוח מתחייב לקבל את המוצרים שרכש תוך 7 י.ע מרגע הודעה כי מוצר/ים נמצאים בארץ. במידה ולקוח לא ירצה/ יוכל לקבל את המוצרים שהוזמנו עברו בתוך הזמן הנקוב ו/או מיום הודעה חברתנו לא אחרית למוצר/ים שיתקבלו קרי פגם או כל נזק אחר.

אספקת מוצרים:

עלות הובלה בהתאם למחירון החברה – ( קישור למחירון).

הובלה מעל קומה ג’ – תוספת של 50 שקלים לקומה לכל מוצר ו/או שמגיע  .

דמי המשלוח המפורטים בהצעה אינם כוללים חיוב בגין הובלה חריגה, כגון, הובלה לקומות גבוהות שלא ניתן לבצעה באמצעות מעלית, או הובלה הדורשת כוח אדם מיוחד ו/או אמצעים מיוחדים. במידה וההובלה מצריכה גורם חיצוניחבלים/ מנוף ועוד, התשלום יהיה על חשבון הלקוח בהתאם לצורך ההובלה !

הובלה והרכבה תשולם ישירות למובילמחיר הובלה נקבע בעת ביצוע הקניה ובכפוף למחירון האתר וזאת בהתאם למידע שמסר הלקוח בהערות המשלוח. במידה ולקוח לא ציין ולא הבהיר כי ישנה בעיה בהובלת מוצרים אין באחריות החנות על ההובלה. יודגש כי במידה והוזמן מוצר, והמוצר אינו נכנס בחדר מדרגות ו/או מעלית ו/או אין גישה למנוף , המוצר שהוזמן יהיה בבעלותו האישית של הלקוח ללא שום אחריות מטעם החנות. במידה ומוצר/ים שהוזמנו לא נכנסים לבית הלקוח בכל דרך על הלקוח לשלם את מלוא דמי ההובלה למוביל גם אם המוצר/ים אינם נכנסו לבית הלקוח. בכל מקרה לא תחול על חברתנו אחריות לוודא כי ניתן להכניס את המוצרים לנכס ו/או לחדר המיוחד של הלקוח.

בעת תיאום האספקה, החברה רשאית לדרוש את נוכחותך במקום ובמועד האספקה, והצגת תעודת זהות שלך ו/או חתימתך על גבי שובר כרטיס האשראי ו/או על כל מסמך אחר כתנאי למסירה.

החברה תעשה מאמץ לספק לאזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית במועד הנקוב בעמוד המוצר, ואולם באזורים אלה יתכן עיכוב של עד 30 י.ע ממועד האספקה הקבוע בעמוד המוצר. עיכוב בשל מגבלה בטחונית כאמור לא ייחשב כאיחור באספקת המוצר. בנוסף יתכן תוספת תשלום בהובלה בגין אזורים המוגבלים לגישה ביטחונית.

במקרה בו לא ניתן לספק לאזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, החברה ו/או הספקים ישתדלו לספק את המוצר למקום סמוך לאחר תיאום מראש עם הרוכש .

דמי המשלוח לשליחים ישלמו לחברהיודגש כי חלק מהמוצרים יסופקו ע"י חברת שליחויות ( צד ג') חברת שליחויות מניחה את המוצר שנרכש מחוץ לדעת הבית ו/או כתובת אשר ניתנה בעת הרכישה וזאת ללא פתיחת מוצר ו/או הרכבת המוצר .

משלוח שחזר כי לקוח אינו בבית יחייב את המזמין בדמי שליחות נוספים על מנת להוציא את ההזמנה בשנית ליעד המקורי או ליעד אחר.

מבצעים מיוחדים

מוצעים למכירה מוצרים במחירי מבצע מיוחדים.

המוצרים בכמות מוגבלת, לפי הודעת החברה המציעה.

החברה המציעה שומרת על זכותה לשנות את מספר המוצרים המוצעים למכירה על ידה, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

כמו כן תהה החברה רשאית להפסיק כל מכירה של מוצרים, אף אם לא נמכרו כל המוצרים שהוצעו למכירה.

המכירה היא ליחידים בלבד.

יודגש כי ישנם מוצרים שאוזלים מהמלאי גם לאחר שלקוח רכש מוצר חברתנו רשאית להציע מוצר חלופי למוצר שנרכש.

פרטי רוכש השירותים ואבטחת האתר

בעת ביצוע הזמנה לרכישת שירותים באמצעות האתר יידרש הרוכש להזין במערכת פרטים אישיים, פרטי ההזמנה, פרטי כרטיס האשראי וכו’ (להלןהפרטים). בעלי האתר ו/או מי מפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לטעות הנעשית על ידי הרוכש בעת הקלדת הפרטים. כמו כן, הנל לא יהיו אחראים במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למקרה שבו פרטי הרכישה לא ייקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ביצוע פעולות באתר.

הקלדת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מוסרי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר ו/או לבעלי האתר ו/או למי מפעיליו ו/או למי ממנהליו ו/או למי מטעמםבמקרה של הקלדה שגויה של פרטים (לרבות הפרטים האישיים של הרוכש), שמורה לחברה ו/או מי מטעמה הזכות לפסול את ההצעה.

מחשב עיבוד הנתונים של החברה מנהל רישום ממוחשב של כל הפעולות המתבצעות באתר. רישום זה יהווה ראיה לכאורה לאמור בפעולות אלו. אולם, שעון השרת יהווה ראיה סופית ומכרעת לעניין המועד בו בוצעה פעולה באתר.

פרטי הפעולה באתר, לרבות פרטי ההצעה ופרטי הרוכש, יועברו באמצעות פרוטוקול אבטחה מוצפן (SSL), המקובל בסחר אלקטרוני, למחשב עיבוד הנתונים של החברה. פרטים אלו לא יועברו על ידי החברה ומפעילי האתר לגורמים חיצוניים, למעט לחברת כרטיסי האשראי ולספקים, וזאת רק על מנת להשלים את פעולות הרכישה שבוצעה על ידי הרוכש. החברה משאירה לעצמה את הזכות להשתמש בפרטים, שימסור הרוכש לצורך ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לגורמים אחרים. במקרה זה, הנתונים לא יתייחסו אישית למבצע הפעולה ולא יזהו אותו.

החברה תהא רשאית לשלוח למבצעי הפעולות דואר אלקטרוני ולפנות אליהם בכתב או בעל פה בכל מידע בדבר מבצעים של החברה, חידושים באתר פרסומות מגופים מסחריים נבחרים וכיוב, אלא אם יודיע הרוכש בכתב כי אינו מעוניין בכך.

תשלום בגין השירותים

כל המחירים המוצגים באתר כוללים מעמ, אלא אם כן צוין אחרת במפורש.

התמורה בגין השירותים תגבה באמצעות כרטיס האשראי אשר פרטיו הוקלדו בהצעה לפני או בסמוך לשיגור המוצרים לכתובת אשר צווינה בהצעה. אם על פי מדיניות החברה יתאפשר תשלום התמורה בתשלומים, יתבצע חיוב בהתאם (בכפוף לאישור חברת האשראי).

סך התמורה בו יחויב הרוכש מופיע בעגלהאובמסך פרטי העסקהבתהליך הקופה”. סכום זה כולל את כל הפריטים המופיעים בעגלהלרבות הוצאות משלוח.

לאחר שהצעת המשתמש זכתה במכירה, יתקבל אישור על כך בכרטיס האישי. אישור זה מהווה אסמכתא להשלמת ההזמנה במערכת ההזמנות באתר (להלן: “אישור ההזמנה”).
מובהר, כי המידע המופיע באישור ההזמנה הנו תמציתי ובכל מקרה תהא ההזמנה כפופה להוראות תקנון זה, ההנחיות באתר והתנאים המקובלים אצל מפעילת האתר בנוגע לביצוע הזמנות וביטולן.
אישור ההזמנה יישלח למשתמש גם באמצעות הדואר אלקטרוני, ככל שנמסר על ידי המשתמש.

רק לאחר שתסתיים בדיקת פרטי כרטיס האשראי של המשתמש, אשר נמסר במועד ביצוע הפעולה בטופס ההזמנה, ויתקבל אישור חברת כרטיסי האשראי לביצוע הרכישה, תיחשב הצעתו כברת ביצוע.
לאחר אישור חברת כרטיסי האשראי, יפעל הספק בהליכי אספקת המוצרים בהם זכה המשתמש.

באם חברת כרטיסי האשראי תסרב ליתן אישור בנוגע להזמנה כלשהי, תהא מפעילת האתר רשאית לדחות את ההזמנה ולחייב את המשתמש בדמי ביטול כהגדרתם להלן.
מפעילת האתר תהא רשאית, אך אינה חייבת, לתת לבעל הכרטיס הודעה בדבר סירובה של חברת כרטיסי האשראי לאשר את ההזמנה, ושהות להסדיר את מתן האישור בנוגע להזמנה על ידי חברת כרטיסי האשראי, עובר לדחיית ההזמנה על ידה.

מובהר כי רק אישור בדבר ביצוע העסקה אשר התקבל בדואר האלקטרוני של המזמין, המכיל את פרטי ההזמנה הרלוונטיים ו/או אישור ההזמנה כמופיע בכרטיס הלקוח שבאתר
אליו יכול הלקוח להכנס באמצעות שם משתמש וסיסמה, יהוו אישור על קליטת ההזמנה. הרישום אשר נרשם במחשבי מפעיל האתר יהא ראיה לכאורה לנכונות ההזמנה.

כל תשלום אשר לא ייפרע במלואו ובמועדו, ישא ריבית והצמדה בשיעור המרבי הנהוג באותה עת בבנק הבינלאומי הראשון בעמ ביחס לאשראי שקלי על משיכות חריגות (להלן: ” הריבית החריגה”). כן יחויב הלקוח בתשלום לחברה בגין הוצאות גביה, לרבות הוצאות משפטיות ושכט עוד, שהוציא החברה לצורך גביית חובך. יובהר, כי הריבית החריגה מגלמת בתוכה גם את רכיב ההצמדה.

ביטול פעולות על ידי הרוכש

כל רוכש אשר הגיש הצעה להזמנת מוצר, ואשר מעוניין לבטל את הצעתו יודיע על כך בכתב תוך יומיים בלבד מיום ההזמנה ממועד בו שלח את הצעתו לחברה (או ממועד יצירת הקשר הטלפוני עם החברה) לאור העובדה כי מדובר בהזמנות ייצור מיוחדת על פי דרישות הלקוח לא יהיה ניתן לבטל הזמנה לאחר יומיים.

בעת רכישת תמונות לא יהיה ניתן לבטל בכלל את המוצר לאור העובדה כי מוצר מודפס ומוכן לפי מידת לקוח בהתאם אישי , עוד יודגש כי לא יהיה ניתן להחזיר מוצר אשר ייצור במיוחד לפי דרישות לקוח.

במקרה של ביטול העסקה לאחר מועד הנקוב בחוק, יושב לך הסכום ששולם על ידך בגין המוצר ו/או השירות, בניכוי דמי ביטול בשיעור של 50% מסכום העסקה במידה ומוצר חוזר לבית העסק כאשר המוצר באריזתו המקורית אינו פגום ותקין לחלוטין וזאת לאחר שהמוצר מגיע לחנות ונבחן ע"י צוות החברה   .

סעיףלימי נסיון

לקוח אשר רכש באתר מערכת ישיבה בלבד (!) רשאי להחזיר את מערכת הישיבה שרכשת באתר בלבד וזאת בתוך 7 (שבעה) ימים מיום קבלתם, באריזתם המקורית וללא פגם ו/או בלאי בהם. לאחר בירור פנייתך להחזר מערכת ישיבה, נציג מטעם חברה מגיע לבית לקוח על מנת לבדוק את מערכת הישיבה כי הינה תקינה לחלוטין ללא שום פגם קרי: שריטה, לכלוך ועוד. במידה ונציג קובע כי ניתן לראות פגמים שנראים לעין לא ניתן יהיה להחזיר מוצר לחברתנו ויהיה על הלקוח לשלם בעבור ביקור נציג 150 על כך שמערכת ישיבה לא תקינה ונציג הגיע לבדוק את מערכת ישיבה. במידה והמוצר הינו תקין לחלוטין בעת חזרת מוצר/ים למחסן חברתנו, על הלקוח לשלם דמי אריזה ומשלוח/הובלה בהתאם למחירון הובלות חברה עבור אריזת המוצר באריזתו המקורית (על לקוח לשמור את אריזת מערת ישיבה ) והגעתו בשלמותו למחסני החברה. לאחר החזרת המוצרים תזוכה במחיר ששילמת בהורדת 20% מערך המוצר/ים שנרכשו עבורם (לא כולל חיוב דמי משלוח בעת קלת המוצר והחזרתו), ובניכוי הוצאות הספק כדין.

במקרה בו המוצר/ים אותם קיבלה החברה לא היו תקינים בעת קבלתם, חברתנו תיהיה רשאית לא לבטל את דמי התשלום ששולמו והלקוח יצטרף להחזיר את המוצר לביתו ולשלם הובלה נוספת.

יודגש כי הזמנות במבצע מיוחד שיודגש כי אין החזרים, לא יהיה ניתן להחזיר לחברה!

קליאה מדלנה שומרת לעצמו את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתו הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל מכירה (לפני או לאחר סגירתה), ו/או להאריך את משך הזמן לביצוע המכירה, לרבות אך לא רק, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:

אם יתברר שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית.

אם אירעה תקלה טכנית באתר אשר מנעה או עלולה הייתה למנוע הגשת הצעות למכירה מסוימת או רכישת מוצר/ים. ולכן על הלקוח לברר מול חברתנו כי ההזמנה נקלטה בחברה ופרטי תשלום נקלטו.

במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים לדעת החברה את המשך המכירה, ביצועה או השתתפות מספקת בה.

במקרה שנפלה טעות באיזה מהפרטים המתפרסמים במכירה, לרבות תיאור המוצר ו/או מחיר המוצר. חברתנו ראשית לבקש סכום הפרש על המוצר ו/או לומר ללקוח כי יש טעות בפרטים המתפרסמים ולבטל את ההזמנה אשר ביצע הלקוח.

בכל מקרה, שלדעת החברה נעשתה פעולה בניגוד להוראות הדין ו/או להוראות הסכם זה.

מימשה החברה את זכותו כאמור, לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפיו מכל מין וסוג, לרבות בגין זכייה במוצר או ציפייה לזכייה כאמור, אבדן רווח, רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר וכיוב.

ההזמנות עתידיות בחברתנו אשר זמן אספקה משוער הינו 60-120 י.ע הינם הזמנות מיוחדות לפי ייצור לקוח, ולכן לא תתאפשר ביטול עסקה.

הגבלת אחריות

במעמד קבלת מערכת הישיבה כל רוכש יקבל תעודת אחריות למערכות הישיבה.

אחריות לשנה אחת בלבד מיום קבלת הסחורה בהתאם להוראות יצרן.

אחריות לא כוללת קמטים, גלים, כתמים וצלקות בריפוד מערכת ישיבה  ואי סימטריה כזאת או אחרת במוצרים שנרכשו בחנות. יש לקחת בחשבון אובדן גמישות ונפיחות בכלל מוצרים שנרכשו בחנות.

אין החלפות ו/או החזרות על מוצרי אקססוריז ועיצוב הבית.

השלמת תשלום תבוצע עם הגעת מוצרים לארץ ו/או בתום ייצור מוצרים ובכל מקרה בטרם אספקת מוצרים לבית לקוח.

במקרה בו הרוכש קיבל מוצר פגום ולא תקין, על הרוכש לפנות למחלקת השירות ולטעון את טענותיו, מוסכם על הצדדים כי החברה תבדוק את התלונה ותהא רשאית לשלוח איש שירות מטעמה לתיקון הבעיה.

האחריות על המוצר הינה בכפוף להוראות יצרן .

התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד. יודגש, כי לאור העובדה כי התמונות מוצגות על גבי צג המחשב ו/או מודפסות על ידי המחשב, ייתכנו הבדלים ושינויים בין המראה צבע המוצר בתמונה לבין המוצר במציאות.

במקרה של אי התאמה בין תמונות המוצרים המוצעים למכירה, כפי שאלה מוצגים באתר לבין המוצר, הרי הקבוע במפרט הטכני ו/או הכתוב באתר יגבר על כל תמונה.

כמו כן ישנה אפשרות של סטייה בגוון צבע ו/או במידות מוצר שנכרשו.

במידה וחברתנו מודיעה ללקוח כי המוצר נמצא במלאי/הגיע לארץ לאחר ייצור ולקוח לא מקבל מוצרים תוך 14 יום החברה לא תיישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם בשל איחור באספקת המוצרים או כתוצאה מכך שהמוצרים אשר סופקו היו פגומים, מקולקלים או בלתי תקינים, מקום בו אינו החברה המציעה.

בכל מקרה חבות החברה, תחת כל עילה משפטית שהיא, בגין מוצרים הנזכרים בסעיף זה לא תעלה מעבר לגובה התמורה ששולמה בפועל על המוצר/השירות שהוזמנו עי הרוכש.

החברה ו/או בעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מי מפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לכך שהשרת אשר באמצעות עובד האתר יהיה נקי מוירוסים או מרכיבים או אלמנטים זרים אחרים אשר עלולים לפגוע או לפגום במחשב האישי של הרוכש או בציוד אחר של הרוכש כאשר הוא נכנס ו/או מזמין או שירותים ו/או משתמש באתר. כמו כן, החברה לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית באתר שנעשית על ידי רוכש כלשהו או צד גכלשהו שאינו בשליטה של החברה. החברה תהא רשאית להפסיק או למנוע את התקשרות או הגישה של רוכשים לכל חלק שהוא באתר או באתר כולו בכל שלב.

שיפוי ופיצוי בגין שימוש בלתי ראוי באתר

כל העושה שימוש בלתי ראוי באתר מתחייב לשפות ולפצות את החברה ו/או בעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מי ממפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם בגין כל תביעה ו/או הוצאה ו/או נזקים מכל מין וסוג כלשהו כולל הוצאות משפטיות, אשר ייגרמו לחברה /או בעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מי ממפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם.

פרטיות

הפרטים האישיים שמסרת ותרשום בעת ביצוע הזמנתך, וכמו כן גם פרטי הרכישות שתבצע בעתיד. ישמרו במאגרי חברה . החברה תהא רשאית לשלוח אליך דוא"ל , לפנות אליך בע"פ ו/או בכתב  בכל מידע בנוגע למבצעי החברה, במידה ואינך מעוניין בנשפה אלייך יהיה עלייך לרשום במייל הראשון כי אינך רוצה לקבל מידע בגין החברה.

החברה מקדישה משאבים ונוקטת אמצעים מחמירים למניעת חדירה לזירת המכירות ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים. עם זאת, לא ניתן שיבושים באופן מוחלט. על כן, הינך מצהיר בזאת כי לא תהיה לך כל טענה לשלול ו/או דרישה ו/או תביעה נגד החברה ו/או מי מטעמה עקב פגיעות, תקלות ו/או שיבושים כאמור.

בעלות ושמירה על זכויות

האתר מכיל חומרים שונים, המוגנים עי זכויות יוצרים, סימני מסחר (לרבותקליאה איטליה, “קליאה מדלנה” , “קליאה מדלנהוכו’),  זכויות קניין אחרות, לרבות תוכן, תמונות, גרפיקה, מוסיקה, וידאו וקול, אשר חלקם בבעלות החברה וחלקם בבעלות צדדים שלישיים. רוכש ו/או גולש ו/או כל צד גהמבצע פעולות בו אינו רשאי לשנות, לפרסם, לשדר או להעביר, לקחת חלק בהעברה או מכירה ולהשתמש באתר או בחלק ממנו לשם יצירת יצירה נגזרת או לנצל את האתר, ו/או את תוכנו של האתר, כולו או חלקו למטרה כלשהי, למעט המטרה, שלשמה נוצר האתר. החברה מתירה למשתמשלהוריד” (download) נתונים למחשבו האישי לצורך שימוש אישי בלבד שאינו מסחרי, היתר זה כמו גם כל פעולה חוקית אחרת באתר, אין בהם כדי להקנות למשתמש זכות קניינית כלשהי במידע האמור בפרט ובאתר ובתוכנו של האתר בכלל.

המשתמש מתחייב שלא להעלות (upload) לאתר כל מידע מכל סוג ומין שהוא, המפר את זכויות היוצרים, סימני המסחר ו/או כל זכות קניינית אחרת ו/או חומר פורנוגרפי ו/או חומר שיש בו חשש ללשון הרע וכו’. העלה המשתמש מידע ו/או חומר כאמור לעיל, מתחייב הוא לשפות את החברה ו/או מי מטעמה ו/או את מפעילי האתר בגין כל נזק ו/או הוצאה (לרבות שכט עוד והוצאות משפט), שייגרמו להם כתוצאה מהתנהגותו הבלתי ראויה של המשתמש, הנזכרת לעיל.

האתר מכיל קישורים (לינקים) לאתרים אחרים ברשת האינטרנט. החברה מספקת לינקים אלה לנוחות בלבד ואין היא נושאת באחריות למידע המופיע בהם או באתרים אחרים המקושרים אליהם לתוקפם ולחוקיותם. רוכש המבקש לעשות שימוש בלינקים אלה עושה זאת על אחריותו בלבד.

כל המבקש ליצור לינק לאתר זה באתרים אחרים נדרש לפנות בכתב ומראש לחברה על מנת לקבל אישור בכתב לכך תנאים נוספים ומקום השיפוט.

החברה תהא רשאית לסגור את האתר או לבטל שירותים או לצמצמם. כמו כן, תהא החברה רשאית לשנות את תקנון האתר מעת לעת.

כל מחלוקת שהיא בין רוכש ו/או גולש באתר לבין החברה בשל פעילות באמצעות האתר תתברר בישראל בכל אחד מבתי המשפט ברחבי הארץ .

דין ושיפוט

הדין החל על הצעותיך ועל תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית לכל עניין ומחלוקת, נתונה לבית המשפט המוסמך באשדוד/ירושלים בלבד!.

שירות לקוחות

לבירורים שונים ואינפורמציה נוספת ניתן לפנות לנציגי מחלקת שירות הלקוחות של החברה באמצעות הדואר האלקטרוני, בכתובת caliam2018@gmail.com  או בטלפון  08-8643400
ימים א’-הבין השעות 8:30-16:00 יום ווערבי חג סגור.

במקרה של תלונת לקוח, התלונה תענה ותטופל עי שירות הלקוחות עד 14 י.ע . לתשומת ליבך!

תלונות לא תתקבלנה לאחר שבוע ימים מיום ההזמנה.

 

להלן מחירון ההובלה:

סט 2+3 – 400 ₪

סט  1+2+3- 500 ₪

סט פינתי – 450 ₪

כורסת טלוויזיה – 200 ₪

ספה תלת מושבית – 300 ₪

ספה דו מושבית – 250 ₪

סט חלופי – 250 ₪

ספה תלת XL- 450 ₪

במידה ולא ניתן לספק סט בשל מגבלה בבית הלקוח, למחיר ההובלה הקבוע תתווסף עלות הובלה ע"י מנוף בהתאם לקומה, או לחילופין פרוק הספה והרכבתה בעלות של 350 ₪. במקרה של סבלות מקומה שלישית, תהיה תוספת של 50 ₪ עבור כל קומה. 

במידה ומחירי ההובלה שתגבו מהלקוח יהיו נמוכים ממחירי המחירון, חברתכם תחויב בהפרשים.